دریچه های گرد

دریچه شیرگاز سایز32.5

دریچه گاز سایز 38*28.5

دریچه شیرگاز سایز 25

دریچه شیرگاز سایز 80

دریچه منهول سایز 60

دریچه منهول سایز 62.5

دریچه بلودان گاز سایز 80* 80